Dit artikel delen?

Het loopt niet helemaal lekker met jouw kabinet zo sinds de verkiezingen, is het wel? Ik heb met je te doen, het is ook een zware taak om de boel weer op de rit te krijgen. Nu weet ik dat er in Den Haag ruim achthonderd (800!) voorlichters rondlopen, maar desondanks lijkt het me dat je toch wat hulp nodig hebt in de communicatie.

Dus ik maak het je makkelijk, en heb gewoon alvast je speech geschreven. Deze hoef je alleen maar voor te lezen op de nationale TV, en al je problemen zijn opgelost. En nog mooier, als je het daarna ook nog uitvoert zijn de problemen voor Nederland en de Nederlanders óók opgelost. Hoe mooi is dat?

Komt ‘ie:

Beste Nederlanders,

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt heerst er een gespannen sfeer in Den Haag. Hoewel ik en mijn achtereenvolgende kabinetten hebben geprobeerd om Nederland zo goed mogelijk te besturen hebben we op heel veel vlakken gefaald. Het is wel zo eerlijk om dat ruiterlijk toe te geven. Dat falen spijt mij, en daar bied ik dan ook mijn excuses voor aan. Maar belangrijker nog is wel de reden van het falen. Na diep beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat we ons te veel door de waan van de dag hebben laten leiden en te veel gekeken hebben naar het buitenland, en daarbij ons eigen land vergeten zijn.

Dat heeft geleid tot een uitgebreide herbezinning, waarbij ik de volgende punten ga veranderen.

Ten eerste hebben we gefaald door te denken dat Nederland als klein land van betekenis zou kunnen zijn voor het wereldklimaat. Dat is niet zo, en hoe groot onze inspanning ook zou zijn, het klimaat kunnen we daarmee niet veranderen, dat is de realiteit. Vanaf vandaag stopt daarom elke vorm van klimaatbeleid. Klimaat en CO2-reductie zullen dus géén onderdeel meer zijn van ons beleid.

Wel voeren we natuurlijk nog een energiebeleid, waarbij we ervoor willen zorgen dat Nederland nu en in de toekomst over voordelige energie kan beschikken, broodnodig voor onze economie en daarmee onze welvaart. Dat wil concreet zeggen dat we zo snel mogelijk nucleaire centrales zullen gaan aanleggen in plaats van windmolens en zonneparken. Daarnaast zullen we het Groninger gasveld open houden voor binnenlands gebruik.

Daarbij komen we op Groningen, en ook daar hebben we gefaald door de mensen in de steek te laten en dikwijls met een bureaucratisch kluitje in het riet te sturen. Zoals gezegd gaan we het gasveld in Groningen en op de Waddenzee open houden, maar uitsluitend voor binnenlands gebruik. Daarbij komt er per direct een zéér ruimhartige compensatie voor alle getroffen Groningers. Hier gaan we uit van een omgekeerde bewijslast, dat wil zeggen dat de schade zoals de Groninger die aangeeft te hebben standaard volledig en per direct wordt vergoed en slechts bij twijfel er een controle zal komen om te zien of de schadevergoeding wel terecht is. Eind dit jaar zal elke Groninger daarmee gecompenseerd zijn, geld is daarbij geen issue, het land heeft een ereschuld aan de Groningers.

Dan hebben we het stikstofbeleid waar zo veel mensen de nut en noodzaak niet van hebben ingezien. En die mensen moet ik gelijk geven, het tot nu toe gevoerde beleid rondom stikstof en de uitkoop van boeren was niet nodig. Ook hier zijn excuses op zijn plaats voor al die mensen die hierdoor onder enorme stress hebben geleden.

Vanaf nu stopt het actieve stikstofbeleid. We zijn een klein en vol land met de beste boeren ter wereld waar we trots op moeten zijn. Natuurlijk houden we aandacht voor de natuur, maar wel op een flexibele wijze.

Dan de asielinstroom. Ook hier heeft het kabinet gefaald om deze in te dammen. We hebben letterlijk de grenzen bereikt. Met onmiddelijke ingang zullen asielzoekers uit landen die niet direct aan Nederland grenzen niet meer worden toegelaten tot procedures. De mensen die hier aankomen zullen de optie krijgen terug te gaan naar land van herkomst of naar het land waar zij de EU zijn binnengetreden. Mocht dit beleid strijdig zijn met Internationale verdragen dan zal ik bereid zijn die verdragen op te zeggen of opnieuw te onderhandelen.

Asielzoekers en statushouders die reeds hier zijn krijgen ook de optie om te vertrekken. Daarbij is het voortaan beleid dat zij die niet in Nederland geboren zijn ook geen toegang meer kunnen krijgen tot de Nederlandse verzorgingsstaat.

Arbeidsmigranten blijven dus welkom, maar zullen geen recht hebben op huisvesting of uitkeringen. Dat moeten de werkgevers verzorgen.

Want we hebben nu eenmaal woningnood. En ook dat is een terrein waarop we hebben gefaald. Door de grenzen te sluiten zal de druk op de woningmarkt zeker worden verlicht, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Wonen is een eerste levensbehoefte, en moet beschikbaar én betaalbaar zijn. Door ruimschoots te gaan bouwen, en daarbij de vrije markt veel meer speelruimte te geven kunnen we er voor zorgen dat de wachtlijsten minder worden en op termijn ook de huizenprijzen zullen dalen. Zodat ook de éénverdiener weer een huis kan kopen.

Als we het over kosten hebben dan zien we ook dat de belastingdruk in Nederland hoog, in veel gevallen onaanvaardbaar hoog is. Ook daar gaan we wat aan doen. Door te besparen op allerlei overheidsuitgaven kunnen we de inkomstenbelasting halveren en op termijn zelfs afschaffen. Dat moet het streven worden. Dat wil ook zeggen dat heel veel subsidies zullen komen te vervallen, maar ook dat we binnenkort nog maar één nationale TV- en Radiozender zullen hebben.

Een ander punt van aandacht is de her-invoering van onze nationale munt, de Gulden. Voor de introductie van de Euromunt waarschuwden veel economen al dat het een slecht idee zou zijn om totaal verschillende economieën met één munt te laten betalen. Helaas is er destijds niet naar hen geluisterd. De regering gaat met een actieplan komen om zo snel als mogelijk de Gulden weer te her-introduceren. Dit ook om onze nationale soevereiniteit te behouden.

Heel veel van deze plannen gaan per direct in. Het zou waarschijnlijk kunnen leiden tot kritiek vanuit de Europese Unie, daarvan ben ik mij bewust. Kritiek die ik met rechte rug zal weerstaan. Het is mijn overtuiging dat alles wat ik heb geschetst namelijk noodzakelijk is voor ons mooie land. In het ergste geval ben ik bereid om, na een referendum, ook de Europese Unie te verlaten.

Beste Nederlanders, ik heb zojuist een groot aantal plannen opgesomd die stuk voor stuk consequenties hebben. Daar ben ik me terdege van bewust. Maar ik ben me ook bewust van het feit dat als we deze plannen niet uitvoeren het land in een enorme crisis terecht zal komen. Dat wil ik niet laten gebeuren.

Uiteraard is er nog veel meer te bespreken en zijn er nog veel meer plannen die ik nu niet heb kunnen noemen. U zult daar de komende tijd zeker meer van horen.

Ik wens u allen een fijne avond.

Belangrijk

Vond je dit artikel leuk om te lezen?

Volg deze link, en doe een éénmalige donatie of wordt vaste donateur! Eeuwige dank zal jouw deel zijn, en het maakt nieuwe artikelen mogelijk.